Kinabuhing Bukidnon Lyrics

Didto sa layong bukid
May payag kami nga gamay
Kaming nagpuyo didto
Si tatay lang ug si nanay
Ang among trabaho
Manguha lang ug bagakay
Gam-on ug nigo, gam-on ug nigo
Pabaylo-a’g humay

Among gitanum-tanum
Saging ug kamoting kahoy
Walay la-ing trabaho
Kay pobreng makalolooy
Ang among kalipay
Awit lang sa mga siloy
Ug dinuyugan, ug dinuyugan
Sa hinoyohoy

Sa matag Dominggo
Molugsong kami’g mosimba
Mag-ampo sa Ginoo
Aron hataga’g grasya

Unya pagkahuman
Sa tyanggihan kami mamahaw
Ang dala namong mga balanghoy
Pabaylo-a’g buwad nga law-law

Instrumental…

Bukid nanganaw-kanaw
Sayo namong tungason
Aron dili hi-abtan
Sa pagsalop sa adlaw

Mao kini matuod
Kinabuhing bukidnon
Tumang kakabus among naangkon
Bisa’g timawa malipayon

Tumang kakabus among naangkon
Bisa’g timawa malipayon